Maaş Hesaplama [Delphi]

Bu yazımızda, alınan kişi bilgilerine göre belli şartlara bağlı olarak maaş hesabı yapan program anlatılmaktadır.

Şartlar;

-Kişi evli ve eşi çalışmıyor ise maaşına 70 TL eklenecek.

-Kişi evli ve 1 çocuğu var ise maaşına 15 TL.

-Kişi evli ve 2 çocuğu var ise maaşına 25 TL.

-Kişi evli ve 3 veya 3’den daha fazla çocuğu varsa 35 TL eklenecek.

-Kişi mesleği işçi ise brüt maaşı 500 TLdir.

-Kişi mesleği doktor ise brüt maaşı 1500 TLdir.

-Kişi mesleği öğretmen ise brüt maaşı 1200 TLdir.

-Kişi mesleği polis ise brüt maaşı 1500 TLdir.

-Kişi mesleği avukat ise brüt maaşı 2000 TLdir.

-Kişi mesleği savcı ise brüt maaşı 2500 TLdir.

-Kişi mesleği hakim ise brüt maaşı 2800 TLdir.

Kişi mesleğ çiftçi, esnaf veya serbest meslek ise brüt maaş elle girilecektir.

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label6: TLabel;
radiogroup1: TRadioGroup;
memo1: TMemo;
Edit4: TEdit;
RadioGroup2: TRadioGroup;
ComboBox1: TComboBox;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Edit5: TEdit;
Label9: TLabel;
Button1: TButton;
Label10: TLabel;
ComboBox2: TComboBox;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure ComboBox2CloseUp(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure radiogroup1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1; //
ad,soyad,adres:string; //Değişkenler atanıyor
kimlik,tel:string;

brut,maas:longint; //
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

ad:=edit1.text; //Kişinin adı alınıyor.
soyad:=edit2.text; //Kişinin soyadı alınıyor.
kimlik:=edit3.text; //Kişinin kimlik nosu alınıyor.
adres:=memo1.Text; //Kişinin adresi alınıyor..
tel:=edit4.text; //Kişinin telefon numarası alınıyor.
brut:=strtoint(edit5.text); //Brüt maaş alınıyor. *Meslekleri tutan combobox2 e göre brüt maaşlar edit5e aktarılır.
maas:=brut; //maaş bürüt maaşa eşitlendi..
if (radiogroup1.ItemIndex=0) and (radiogroup2.ItemIndex=1) Then //Eğer kişi evli ve Eşi çalışıyor seçilirse,
maas:=brut+70; //maaş brüt maaşın 70 TL fazlası olarak hesaplanacaktır.

if radiogroup1.itemindex=0 Then

if combobox1.itemindex=1 Then
maas:=maas+10
else if combobox1.itemindex=2 Then //Eğer kişi evli olarak seçilir, çocuk sayısı 1 seçilirse kişinin maaşına 10TL, 2 seçilirse kişinin maaşına 25, 3+ seçilirse kişinin maaşına 35TL eklenecektir.
maas:=maas+25
else if combobox1.itemindex=3 Then
maas:=maas+35;
label9.caption:=’Net Maaş Tutarı: ‘+inttostr(maas)+’ TL’; //Son olarak kişinin net maaş tutarı yazdırılyor.

end;

procedure TForm1.ComboBox2CloseUp(Sender: TObject);
begin

//Kişinin mesleğine göre brüt maaş değeri hesaplanıyor.
If combobox2.itemindex=0 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’500′; end
else if combobox2.itemindex=1 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’1500′; end
else if combobox2.itemindex=2 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’1000′; end
else if combobox2.itemindex=3 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.text:=’1200′; end
else if combobox2.itemindex=4 then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.text:=’2000′; end
else if combobox2.itemindex=5 then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.text:=’2500′; end
else if combobox2.itemindex=6 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’2800′; end
else if (combobox2.itemindex=7) or (combobox2.itemindex=8) or (combobox2.itemindex=9) Then
edit5.enabled:=True;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

//Form oluşturulduğu anda edit5 ve radiogroup2 nin enabled özelliği kapatılıp pasif duruma getiriliyor.(false)
edit5.Enabled:=False;
radiogroup2.Enabled:=False;

end;

procedure TForm1.radiogroup1Click(Sender: TObject);
begin

//Eğer radiogroup1 den evli seçeneği işaretlenirse radiogroup2 aktifleşitiriliyor. Değil ise radiogroup2 ve combobox1 i pasif duruma getiriliyor.
if radiogroup1.itemindex=0 Then
radiogroup2.enabled:=True
else begin
radiogroup2.enabled:=False;
combobox1.enabled:=False;
end;
end;

end.

[Ekran Çıktısı]

dahiweb-delphi-maas-hesap

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share
 • gamze

  gerçekten bu kadar güzl konu anlatanını görmemiştim allah razı olsun sizde çok şey öğrendim

 • acil!!!…
  select case ile maaş vergisini hesaplatan program ???
  yarın yazlı var nlur acil…

 • Muhasebat açısından reel olmasada algoritma oldukça güzel.

  Net ücret, Brüt ücretden fazla olmaz.

  Net ücret tüm stopaj kesintilerinin işçi ve işveren prim paylarının işsizlik sigortalarının kesintileri sonrasında ele geçen rakamdır.

  Gelir vergisi matrahı üzerinden Gelir vergisi hesaplanır ve bu kesintiler sonrası net ücret elde edilir.

 • Bengü Özgüngör

  geçen sene aynısını asp.net de yazmıştık gerçekten güzel paylaşım eline sağlık..

 • güzel olmuş

 • ismail

  Emeğine sağlık kardeşim:D

 • çok güzel bir makale olmuş. emeğine teşekkürler.