Digital Saat [Delphi]

Delphi programlama dili ile yapılan Digital Saat programı…

Programda amaç Timer, Datetimepicker, Popup Menu bileşenlerini kullanabilme.

[Ekran Çıktısı]

untitled-1

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, Menus;

type

TForm1 = class(TForm)

DateTimePicker1: TDateTimePicker;

Timer1: TTimer;

Label2: TLabel;

PopupMenu1: TPopupMenu;

effaflk1: TMenuItem;

N1: TMenuItem;

Kapat1: TMenuItem;

EnDk1: TMenuItem;

Dk1: TMenuItem;

Orta1: TMenuItem;

Yksek1: TMenuItem;

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure EnDk1Click(Sender: TObject);

procedure Dk1Click(Sender: TObject);

procedure Orta1Click(Sender: TObject);

procedure Yksek1Click(Sender: TObject);

procedure Kapat1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

//Timer kullanım amacı saniyede bir bu eşitlemeler yapılarak Digital Saatimizden görüntü alabiliyoruz.

begin

DateTimePicker1.Time:=Time;//DateTimePicker bileşeni sistem saatine eşitleniyor.

DateTimePicker1.Date:=Date;//DateTimePicker bileşeni sistem tarihine eşitleniyor.

label2.Caption:=datetostr(DateTimePicker1.date)+#13+’  ‘+timetostr(DateTimePicker1.time);

//Üst satırda ise label bileşenine tarih ile saat yazdırılıyor.

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

//İlk görünümde Digital Saatimize sistem saat ve tarihi gösteriliyor.

begin

DateTimePicker1.Time:=Time;

DateTimePicker1.Date:=Date;

label2.Caption:=datetostr(DateTimePicker1.date)+#13+’  ‘+timetostr(DateTimePicker1.time);

end;

procedure TForm1.EnDk1Click(Sender: TObject);

begin

AlphaBlend:=false;//Şeffaflık faaliyeti.

Dk1.Checked:=FALSE;

Orta1.Checked:=FALSE;

Yksek1.Checked:=FALSE;

EnDk1.Checked:=TRUE;

end;

procedure TForm1.Dk1Click(Sender: TObject);

begin

AlphaBlend:=TRUE;//Şeffaflık faaliyeti.

AlphaBlendValue:=200;//Şeffaflık seviyesi.

Dk1.Checked:=TRUE;

Orta1.Checked:=FALSE;

Yksek1.Checked:=FALSE;

EnDk1.Checked:=FALSE;

end;

procedure TForm1.Orta1Click(Sender: TObject);

begin

AlphaBlend:=TRUE;

AlphaBlendValue:=100;

Dk1.Checked:=FALSE;

Orta1.Checked:=TRUE;

Yksek1.Checked:=FALSE;

EnDk1.Checked:=FALSE;

end;

procedure TForm1.Yksek1Click(Sender: TObject);

begin

AlphaBlend:=TRUE;

AlphaBlendValue:=50;

Dk1.Checked:=FALSE;

Orta1.Checked:=FALSE;

Yksek1.Checked:=TRUE;

EnDk1.Checked:=FALSE;

end;

procedure TForm1.Kapat1Click(Sender: TObject);

begin

Close;//Programı kapat.

end;

end.

Yazar: ismail

ismail kar sitemizde 8 yazı eklemiş...

Share