Faktöriyel Hesaplama [Delphi]

Bu yazımızda girilen bir sayının faktöriyelini bulan program anlatılmaktadır..

*Faktöriyel:Girilen tamsayının kendisi ve kendisinden  önce 1 e kadar olan tüm tam sayıların çarpılmasıyla bulunur.

Örnek:   6!=1.2.3.4.5.6=720

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Panel1: TPanel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i,sayi,fak:integer;    //Değişkenler tanımlanıyor.
begin
fak:=1;               //fak değişkeni en küçük pozitif tam sayı olan 1 e eşitleniyor.
sayi:=strtoint(edit1.text);     //Faktöriyeli istenilen sayı alınıyor.
For i:=1 to sayi Do
fak:=fak*i;                             //Faktöriyel hesaplanıyor.
edit2.text:=inttostr(fak);           //Bulunan sonuç edit2 ye yazdırılıyor.
end;

end.

[Ekran Çıktısı]

dahiweb-delphi-faktoriyel-hesap

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share