Fibonacci Dizisi [Delphi]

Bu yazımızda istenilen sayıda fibonacci dizisi gösteren program anlatılmaktadır.

Fibonacci Dizisi: Dizinin ilk sayısı 0 ve ikinci sayısı 1 olmak üzere bir sonraki her ardışık elemanı da önceki iki elemanın sayı değerinin toplamı alınarak bulunur.

Örnek:Fibonacci dizisinin ilk 11 sayısı;

0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
ListBox1: TListBox;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
adet,x,y,fbi,i:integer;   //Değişkenler tanımlanıyor.
begin
listbox1.clear;                //listbox temizleniyor.
adet:=strtoint(edit1.text);
x:=0;                         //Dizinin ilk değeri olan 0 x değişkenine atanıyor.
y:=1; //Dizinin ikinci değeri olan 1 y değişkenine atanıyor.
listbox1.Items.add(inttostr(x));             //Dizinin ilk değeri olan 0 listbox’a ekleniyor.
listbox1.items.add(inttostr(y)); //Dizinin ilk değeri olan 0 listbox’a ekleniyor.

For i:=2 to adet-1 Do begin

//Bu for bloğunda ardışık sayılar toplanıp bir sonraki dizinin elemanı bulunuyor. Sonra önceki elemanlar bulunan yeni elemanlarla yer değiştirilerek bir sonraki elemanlar hesaplanıyor.

fbi:=x+y;
listbox1.Items.add(inttostr(fbi));
x:=y;
y:=fbi;
end;
end;

end.

[Ekran Çıktısı]

dahiweb-delphi-fibonacci-dizisi

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share