Geometrik Hesaplamalar [Delphi]

Geometrik şekillerin alan ve çevresini hesaplayan uygulama..

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
KLabel1: TLabel;
kare1: TEdit;
KLabel2: TLabel;
KLabel3: TLabel;
kare2: TEdit;
kare3: TEdit;
KButton1: TButton;
GroupBox2: TGroupBox;
DLabel1: TLabel;
DLabel2: TLabel;
dikgen1: TEdit;
dikgen2: TEdit;
DButton1: TButton;
dikgen3: TEdit;
dikgen4: TEdit;
DLabel3: TLabel;
DLabel4: TLabel;
Derr1: TLabel;
GroupBox3: TGroupBox;
ULabel1: TLabel;
ULabel2: TLabel;
ucgen1: TEdit;
ucgen2: TEdit;
UButton1: TButton;
ULabel3: TLabel;
ucgen3: TEdit;
GroupBox4: TGroupBox;
CLabel1: TLabel;
CLabel2: TLabel;
CLabel3: TLabel;
cember2: TEdit;
cember3: TEdit;
cember1: TEdit;
Button1: TButton;
GroupBox5: TGroupBox;
SLabel1: TLabel;
SLabel2: TLabel;
SLabel3: TLabel;
SLabel4: TLabel;
sil1: TEdit;
sil2: TEdit;
sil4: TEdit;
sil3: TEdit;
SButton2: TButton;
procedure KButton1Click(Sender: TObject);
procedure DButton1Click(Sender: TObject);
procedure UButton1Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure SButton2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
a,b,cevre,alan:integer;
ralan,rcevre:real;                     { Değişkenler tanımlanıyor.}
const
pi:real=3.14;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.KButton1Click(Sender: TObject);

begin

//‘Kare’
a:=strtoint(kare1.text);  //Karenin bir kenar uzunluğu alınıyor.
cevre:=a*4;        //Çevresi hesaplanıyor.
alan:=sqr(a);         //’sqr()’ fonksiyonu ile karenin bir kenarının karesiyle karenin alanı hesaplanıyor.
kare2.text:=inttostr(alan);          // kare2 adlı edit’e karenin alanı yazdırılıyor.
kare3.text:=inttostr(cevre);           //
kare3 adlı edit’e karenin çevresi yazdırılıyor.
end;

procedure TForm1.DButton1Click(Sender: TObject);
begin

//’Dikdörtgen’
derr1.caption:=”;
a:=strtoint(dikgen1.text);    //Uzun kenar uzunluğu alınıyor.
b:=strtoint(dikgen2.text);    //Kısa kenar uzunluğu alınıyor.
If (b>a) Then begin                 //Bir dikdörtgende kısa kenar uzun kenardan uzun olamayacağı için bunu engellemek amacıyla kontrol ediliyor.
derr1.Font.Color:=clred;     //Uyarımızın rengini kırmızı olarak ayarladık.
derr1.caption:=’*Kısa kenar uzun kenardan büyük olmamalı!..’;   //Uyarı..
end
else begin
alan:=a*b;           //Kısa kenar uzun kenardan uzun değilse alanı hesaplanıyor.
cevre:=(a+b)*2;      //Çevresi hesaplanıyor.
dikgen3.text:=inttostr(alan);
// dikgen3 adlı edit’e dikdörtgenin alanı yazdırılıyor.
dikgen4.text:=inttostr(cevre); // dikgen4 adlı edit’e dikdörtgenin çevresi yazdırılıyor.
end;end;

procedure TForm1.UButton1Click(Sender: TObject);
begin

//’Üçgen’
a:=strtoint(ucgen1.text);   //Dikkenar uzunluğu alınıyor.
b:=strtoint(ucgen2.text);    //Taban uzunluğu alınıyor.
ralan:=(a*b)/2;        //Üçgenin alanı hesaplanıyor.
ucgen3.text:=floattostr(ralan);    //Üçgenin alanı ucgen3 adlı edite yazdırılıyor.
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

//’Çember’
a:=strtoint(cember1.text);   //Yarıçap alınıyor.
ralan:=2*pi*sqr(a);    //Alan hesaplanıyor.
rcevre:=2*pi*a;           // Çevresi hesaplanıyor.
cember2.text:=floattostr(ralan);   
// cember2 adlı edit’e çemberin alanı yazdırılıyor.
cember3.text:=floattostr(rcevre); // cember3 adlı edit’e çemberin çevresi yazdırılıyor.
end;

procedure TForm1.SButton2Click(Sender: TObject);

begin

//’Silindir’
a:=strtoint(sil1.text);    //Yarıçap alınıyor.
b:=strtoint(sil2.text);    //Yükseklik alınıyor.
ralan:=pi*sqr(a)*b;       //Alan hesaplanıyor.
rcevre:=2*pi*a*b;     //Çevre hesaplanıyor.
sil3.text:=floattostr(ralan);
// sil3 adlı edit’e silindirin alanı yazdırılıyor.
sil4.text:=floattostr(rcevre); // sil4 adlı edit’e silindirin çevresi yazdırılıyor.
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
form1.Scaled:=false;
end;

end.

[Ekran Çıktısı]

dahiweb-delphi-geo-hesap

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share