Html Etiketleri 3 (hr ,br ,p, pre)

hr (Horizontal Rule-Yatay Çizgi ) etiketi: Ekrana yatay çizgi çizmek için kullanılır. Bu etiketin sonlandırıcısı yoktur tek başına kullanılır. </hr> gibi bir kapatma etiketine sahip değildir.  Bu etiket ile tanımlanabilecek üç değişik özellik vardır:
1-width = “genişlik” : Çizginin yatay uzunluğunu belirler.
2-size = “kalınlık” : Çizginin kalınlığını belirler.
3-color = “renk” : Çizginin rengini belirler.

<hr width=”100%”  color=”#ff0000″ size=”4″>
Bu kod, sayfa genişliğinde kalınlığı 4 olan ve kırmızı bir çizgi çizer.
Kodun çıktısı aşağıda gösterilmiştir.

 


 

br (break-ara) etiketi: br etiketinin sonlandırıcısı (</br>) yoktur. br etiketi bulunduğumuz satırdan bir satır aşağı geçmek için kullanılır.
örneğin:

<html>
<head>
<title>br etiketi örneği</title>
</head>
<body>
Bir metin yazdık.
br etiketi yazmadan editörde alt satıra indik.
</body>
</html>

diğer örneğimizde:

<html>
<head>
<title>br etiketi örneği</title>
</head>
<body>
Bir metin yazdık.<br>br etiketi yazarak alt satıra indik.
</body>
</html>

verilen 1.örneğin çıktısını incelerseniz html de space ile verilen boşluk karakterlerinin önemsenmediğini görürsünüz. Editör de bir alt satırda görünen yazı bir önceki yazı ile yanyana görüntülenecektir.

2. örnekte ise tarayıcı br etiketi gördüğü zaman bir alt satıra geçeceğini anlar.

p(Paragraf) etiketi:  Paragraf oluşturmak için kullanılır.
<p> etiketinin bileşenleri:
align = “left” Paragrafı sola dayalı olarak yazar.
align = “right” Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.
align = “center” Paragrafı ortalar.
align = “justify” Paragrafı sola ve sağa dayalı olarak yazabilmek için sözcüklerin ara boşluklarını değiştirir.
class = “css_etiketi” Önceden tanımlı bir CSS dosyasındaki font-size, color… gibi özellikleri paragrafa uygular.
style = “css:tanımı1;css:tanımı2;…” font-size, color… gibi css tanımlarını paragrafa uygular.

<p align=”center”>Ortalanmış bir paragraf</p>

Pre etiketi(<pre>…</pre>):  Boşlukların korunması gereken yerlerde pre etiketi kullanılır. Genelde program kodlamalarında içerden boşluk bırakarak program yazmak yazılan kodun okunabilirliğini arttırır.

Genel kullanımı:
<pre>
   İçerik….
</pre>

Örneğin aşağıda bir pascal kodu görüntülemek istersek , boşlukları korumak için kodu pre etiketi ile sarmamız lazım:

<pre>
uses crt;
var
 x,toplam:integer;
begin
 toplam:=0;
 clrscr;
 for x:=1 to 10 do
   begin
     toplam:=toplam+x;
   end;
 writeln(‘1 ile 10 arasındaki Toplam:’,toplam);
 readln;
end.
</pre>

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share