Maaş Hesaplama [Delphi]

Bu yazımızda, alınan kişi bilgilerine göre belli şartlara bağlı olarak maaş hesabı yapan program anlatılmaktadır.

Şartlar;

-Kişi evli ve eşi çalışmıyor ise maaşına 70 TL eklenecek.

-Kişi evli ve 1 çocuğu var ise maaşına 15 TL.

-Kişi evli ve 2 çocuğu var ise maaşına 25 TL.

-Kişi evli ve 3 veya 3’den daha fazla çocuğu varsa 35 TL eklenecek.

-Kişi mesleği işçi ise brüt maaşı 500 TLdir.

-Kişi mesleği doktor ise brüt maaşı 1500 TLdir.

-Kişi mesleği öğretmen ise brüt maaşı 1200 TLdir.

-Kişi mesleği polis ise brüt maaşı 1500 TLdir.

-Kişi mesleği avukat ise brüt maaşı 2000 TLdir.

-Kişi mesleği savcı ise brüt maaşı 2500 TLdir.

-Kişi mesleği hakim ise brüt maaşı 2800 TLdir.

Kişi mesleğ çiftçi, esnaf veya serbest meslek ise brüt maaş elle girilecektir.

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label6: TLabel;
radiogroup1: TRadioGroup;
memo1: TMemo;
Edit4: TEdit;
RadioGroup2: TRadioGroup;
ComboBox1: TComboBox;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Edit5: TEdit;
Label9: TLabel;
Button1: TButton;
Label10: TLabel;
ComboBox2: TComboBox;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure ComboBox2CloseUp(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure radiogroup1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1; //
ad,soyad,adres:string; //Değişkenler atanıyor
kimlik,tel:string;

brut,maas:longint; //
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

ad:=edit1.text; //Kişinin adı alınıyor.
soyad:=edit2.text; //Kişinin soyadı alınıyor.
kimlik:=edit3.text; //Kişinin kimlik nosu alınıyor.
adres:=memo1.Text; //Kişinin adresi alınıyor..
tel:=edit4.text; //Kişinin telefon numarası alınıyor.
brut:=strtoint(edit5.text); //Brüt maaş alınıyor. *Meslekleri tutan combobox2 e göre brüt maaşlar edit5e aktarılır.
maas:=brut; //maaş bürüt maaşa eşitlendi..
if (radiogroup1.ItemIndex=0) and (radiogroup2.ItemIndex=1) Then //Eğer kişi evli ve Eşi çalışıyor seçilirse,
maas:=brut+70; //maaş brüt maaşın 70 TL fazlası olarak hesaplanacaktır.

if radiogroup1.itemindex=0 Then

if combobox1.itemindex=1 Then
maas:=maas+10
else if combobox1.itemindex=2 Then //Eğer kişi evli olarak seçilir, çocuk sayısı 1 seçilirse kişinin maaşına 10TL, 2 seçilirse kişinin maaşına 25, 3+ seçilirse kişinin maaşına 35TL eklenecektir.
maas:=maas+25
else if combobox1.itemindex=3 Then
maas:=maas+35;
label9.caption:=’Net Maaş Tutarı: ‘+inttostr(maas)+’ TL’; //Son olarak kişinin net maaş tutarı yazdırılyor.

end;

procedure TForm1.ComboBox2CloseUp(Sender: TObject);
begin

//Kişinin mesleğine göre brüt maaş değeri hesaplanıyor.
If combobox2.itemindex=0 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’500′; end
else if combobox2.itemindex=1 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’1500′; end
else if combobox2.itemindex=2 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’1000′; end
else if combobox2.itemindex=3 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.text:=’1200′; end
else if combobox2.itemindex=4 then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.text:=’2000′; end
else if combobox2.itemindex=5 then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.text:=’2500′; end
else if combobox2.itemindex=6 Then begin
edit5.enabled:=False;
edit5.Text:=’2800′; end
else if (combobox2.itemindex=7) or (combobox2.itemindex=8) or (combobox2.itemindex=9) Then
edit5.enabled:=True;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

//Form oluşturulduğu anda edit5 ve radiogroup2 nin enabled özelliği kapatılıp pasif duruma getiriliyor.(false)
edit5.Enabled:=False;
radiogroup2.Enabled:=False;

end;

procedure TForm1.radiogroup1Click(Sender: TObject);
begin

//Eğer radiogroup1 den evli seçeneği işaretlenirse radiogroup2 aktifleşitiriliyor. Değil ise radiogroup2 ve combobox1 i pasif duruma getiriliyor.
if radiogroup1.itemindex=0 Then
radiogroup2.enabled:=True
else begin
radiogroup2.enabled:=False;
combobox1.enabled:=False;
end;
end;

end.

[Ekran Çıktısı]

dahiweb-delphi-maas-hesap

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share