Pascal Örnekleri 13 (Length, Type, While)

LENGTH

Girilen bir kelimeyi alfabetik sıraya göre yazan program

uses crt;
var
deg,cumle:string[30];i,j:integer;
begin
clrscr;
write(‘Cümleyi gir:’); readln(cumle);
for i:=0 to length(cumle)-1 do
for j:=i+1 to length(cumle) do begin
if(cumle[i]>cumle[j]) then begin
deg[1]:=cumle[i];
cumle[i]:=cumle[j];
cumle[j]:=deg[1];
end;
end;
write(cumle);
readln;
end.

Girilen cümlede kaç tane kelime olduğunu sayan program

uses crt;
var
cumle:string;
i,s:integer;
begin
clrscr;
write(‘Cümleyi girin – >’);readln(cumle);
writeln;
s:=0;
for i:=1 to length(cumle) do
if cumle[i] in [#32,#9,’,’,’,’,’;’]
then s:=s+1;
writeln(‘Cümlede ‘,s+1,’ tane kelime war’);
readln;
end.

TYPE

Type bloğunda dizi kullanarak girilen ad-soyad bilgilerini listeleme

uses crt;
type
isimkay=record
isim:string;
soyad:string;
end;
var
i:integer;
ogr:array[1..3] of isimkay;
begin
clrscr;
for i:=1 to 2 do begin
write(i,’. Öğrencinin adını giriniz:’); readln(ogr[i].isim);
write(i,’. Öğrencinin soyadını giriniz:’); readln(ogr[i].soyad);
end;
for i:=1 to 2 do begin
writeln;
write(i,’.inci öğrencinin adı – soyadı ==>’,ogr[i].isim,’ ‘);
write(ogr[i].soyad);
end;
readln;
end.

WHİLE

“While” ile resim çizme

uses crt;
var
a,b:integer;
tus:char;
begin clrscr;
a:=35; b:=12;
tus:=’a’;
while tus in [‘w’,’a’,’s’,’d’] do begin
tus:=readkey;
case (tus) of
‘w’:b:=b-1;
‘a’:a:=a-1;
‘d’:a:=a+1;
‘s’:b:=b+1;
end;
gotoxy(a,b);
write(‘*’);
end;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share