Pascal Örnekleri 14 (Diziler)

DİZİ (ARRAY)

Girilen 4 sayıdan büyük olanı ve küçük olanı bulan program

Uses Crt;
Var
i,buyuk,kucuk:integer;sayi:array[0..15] of integer;
Begin clrscr;
for i:=0 to 3 do
Begin
write(i+1,’. Sayıyı giriniz:’); readln(sayi[i]);
end;
buyuk:=sayi[0]; kucuk:=sayi[0];
for i:=1 to 3 do
Begin
if buyuk<sayi[i] then
buyuk:=sayi[i];
if kucuk>sayi[i] then
kucuk:=sayi[i];
end;
writeln(‘Büyük sayı ==>’,buyuk);
writeln(‘Küçük sayı ==>’,kucuk);
readln;
end.

Random olarak 10 farklı sayıyı dizi ye atamak

uses crt;
var
sayi:array[1..10] of integer;
i:integer;
begin
randomize;
clrscr;
for i:=1 to 10 do begin
sayi[i]:=random(100);
write(sayi[i]:5);
end;
readln;
end.

Girilen 10 ismi 10. kayıttan 1. kayda doru sıralama

uses crt;
var
i:integer;
ilk:array[1..10] of string;
son:array[1..10] of string;
begin
clrscr;
for i:=1 to 10 do
begin
textcolor(white);
Write(i,’.’,’İsmi giriniz:’);readln(ilk[i]);
son[10+1-i]:=ilk[i];
end;
clrscr;
textcolor(green);
Writeln(‘*****Normal_Dizi*****’);
for i:=1 to 10 do
begin
Writeln(i,’:’,ilk[i]);
end;
textcolor(red);
Writeln(‘*****Ters_Dizi*****’);
for i:=1 to 10 do
begin
Writeln(i,’:’,son[i]);
end;
readln;
end.

Öğrencinin ad, soyad, no, 1. 2. 3. yazılı ve temrin notları girilerek; ortalaması, sınıf not ortalaması, en yüksek ve en düşük ortalaması ve geçen öğrenci sayısını belirleyen program.

uses crt;
type
ogrenci=record
isim:string[20];
soyad:string[20];
numara:string[4];
sinav1:byte;
sinav2:byte;
sinav3:byte;
temrin:byte;
ort:byte;
durum:string;
end;
var
b,tort,i,toplam,enyuk,endus,sayac:integer;
ogr:array[1..3] of ogrenci;
begin
clrscr;
for i:=1 to 3 do
begin
clrscr;
write(‘Adını giriniz:’);readln(ogr[i].isim);
write(‘Soyadını giriniz:’);readln(ogr[i].soyad);
write(‘Numarasını giriniz:’);readln(ogr[i].numara);
write(‘1. Sınav notunu giriniz:’);readln(ogr[i].sinav1);
write(‘2. Sınav notunu giriniz:’);readln(ogr[i].sinav2);
write(‘3. Sınav notunu giriniz:’);readln(ogr[i].sinav3);
write(‘Temrin notunu giriniz:’);readln(ogr[i].temrin);
end; clrscr;
for i:=1 to 3 do
begin
toplam:=ogr[i].sinav1+ogr[i].sinav2+ogr[i].sinav3+ogr[i].temrin;
ogr[i].ort:=toplam div 4;
end;
for i:=1 to 3 do
begin
if ogr[i].ort<45 then
ogr[i].durum:=’kaldı’
else if ogr[i].ort>45 then begin
sayac:=sayac+1;
ogr[i].durum:=’geçti’;
end;
end;
writeln(‘NUMARA     ADI     SOYADI     1.SINAV 2.SINAV 3.SINAV TEMRİN ORTALAMA  SONUÇ’);
write(‘****************************************************************************’);
for i:=1 to 3 do begin
gotoxy(11,i+2);
writeln(ogr[i].isim);
gotoxy(20,i+2);
writeln(ogr[i].soyad);
gotoxy(3,i+2);
writeln(ogr[i].numara);
gotoxy(33,i+2);
writeln(ogr[i].sinav1);
gotoxy(43,i+2);
writeln(ogr[i].sinav2);
gotoxy(51,i+2);
writeln(ogr[i].sinav3);
gotoxy(58,i+2);
writeln(ogr[i].temrin);
gotoxy(65,i+2);
writeln(ogr[i].ort);
gotoxy(72,i+2);
writeln(ogr[i].durum);
end;
writeln;
enyuk:=1;
endus:=1;
for i:=1 to 16 do
begin
if ogr[i].ort>enyuk then begin
enyuk:=ogr[i].ort;
end;
if ogr[i].ort<endus then begin
endus:=ogr[i].ort;
end;
b:=b+ogr[i].ort;
end;
tort:=b div 16;
writeln(‘Sınıf not ortalaması:’,tort);
writeln(‘En yüksek ortalama:’,enyuk);
writeln(‘En düşük ortalama:’,endus);
writeln(‘Geçen öğrenci sayısı:’,sayac);
readln;
end.

Rastgele 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan program

uses crt;
var
sayilar:array[1..10] of integer;
degisken,i,j:integer;
begin clrscr;
randomize;
for i:=1 to 10 do
sayilar[i]:=random(100);
for i:=1 to 9 do
for j:=i+1 to 10 do
begin
if sayilar[i]<sayilar[j] then begin
degisken:=sayilar[i];
sayilar[i]:=sayilar[j];
sayilar[j]:=degisken;
end;
end;
for i:=1 to 10 do
write(‘  >   ‘,sayilar[i]);
gotoxy(25,3);
writeln(‘Büyükten küçüğe doğru sayılar’);
readln;
end.

Sayısal loto programı

uses crt;
var
loto:array[1..8,1..6] of integer;
i,j:byte;
begin clrscr;
randomize;
for i:=1 to 8 do begin
for j:=1 to 6 do begin
loto[i,j]:=random(48);
write(loto[i,j]:5);
end;
writeln(”);
end;
readln;
end.

Makine adı ve fiyatı giriliyo sonra bunları büyükten küçüğe doğru sıralıyo.

uses crt;
type
makine=record
madi:string;
fyt:byte;
end;
var
i,j:integer;
kayit:array[1..20] of makine;
deg:array[1..20] of makine;
begin clrscr;
for i:=1 to 3 do
begin
write(‘Makina adını giriniz:’);readln(kayit[i].madi);
write(‘Fiyatı gir:’);readln(kayit[i].fyt);
end;
for i:=1 to 15 do
for j:=i+1 to 16 do
if kayit[i].fyt<kayit[j].fyt then
begin
deg[i]:=kayit[i];
kayit[i]:=kayit[j];
kayit[j]:=deg[i];
end;
for i:=1 to 3 do begin
writeln(‘Makinanın adı ==>’,kayit[i].madi);
writeln(‘Fiyatı ==>’,kayit[i].fyt);
end;
readln;
end.

Şehir adı ve nüfusu girildikten sonra bunlardan en büyük ve en küçük nüfuslu olan şehirleri ekrana yazdıran program.

uses crt;
var
buyuk,kucuk:string;
enaz,enfazla:integer;
i:integer;
nufus:array[0..9] of integer;
sehir:array[0..9] of string;
begin
clrscr;
for i:=0 to 4 do
begin
write(‘Şehir adını giriniz:’); readln(sehir[i]);
write(sehir[i],’nin nüfusunu giriniz:’); readln(nufus[i]);
end;
buyuk:=sehir[0]; kucuk:=sehir[0];
enaz:=nufus[0]; enfazla:=nufus[0];

for i:=1 to 4 do
begin

if (enfazla<nufus[i]) then
begin
buyuk:=sehir[i];
enfazla:=nufus[i];
end;
if (enaz>nufus[i]) then
begin
kucuk:=sehir[i];
enaz:=nufus[i];
end;
end;
writeln(‘En fazla ‘,buyuk,’ nüfuslu il ‘,enfazla);
writeln(‘En az ‘,kucuk,’ nüfuslu il ‘,enaz);

readln;
end.

Rasgele tutulan sayılar ve bunların; ortalaması, ortalamadan büyük sayılar ve ortalamadan küçük sayıları ekrana yazdıran program.

uses crt;
var
sayilar:array[1..10] of integer;
a,buyuk,kucuk,i:integer;
ort:real;
begin clrscr;
randomize;
a:=0;
writeln(‘Ratgele tutulan sayılar’);
for i:=1 to 10 do begin
sayilar[i]:=random(100);
write(‘ ‘,sayilar[i]);
a:=a+sayilar[i];
end;
writeln;
ort:=a div 10;
writeln(‘Sayıların ortalaması:’,ort:0:0);
buyuk:=sayilar[1];
kucuk:=sayilar[1];
for i:=2 to 10 do begin
if sayilar[i]>buyuk then
buyuk:=sayilar[i];
if sayilar[i]<kucuk then
kucuk:=sayilar[i];
end;
writeln(‘Ortalamadan büyük sayılar’);
for i:=1 to 10 do begin
if sayilar[i]>ort then
writeln(‘ ‘,sayilar[i]);
end;
writeln(‘Ortalamadan küçük sayılar’);
for i:=1 to 10 do begin
if sayilar[i]<ort then
writeln(‘ ‘,sayilar[i]);
end;
readln;
end.

Öğrencinin adı soyadı, vize ve final notları girilen öğrencinin ortalamasını ve sınıf ortalamasını hesaplayan program

uses crt;
type
isimkay=record
isim:string[15];
soyad:string[15];
vize,final:byte;
end;
var
i:integeR;
ortalama:real;
org:array[1..10] of isimkay;
begin     clrscr;
for i:=1 to 10 do
begin
write(i,’ inci öğrencinin adını ve soyadını giriniz:’);readln(org[i].isim);
write(i,’ inci öğrencinin vize notunu giriniz:’);readln(org[i].vize);
write(i,’ inci öğrencinin final notunu giriniz:’);readln(org[i].final);
ortalama:=(org[i].vize* 0.4 + org[i].final*0.6);
if ortalama<60 then begin
writeln(‘kaldı’);
writeln(org[i].isim,’ ortalaması ‘,ortalama:0:2);
end
else if ortalama>60 then begin
writeln(‘geçti’);
writeln(org[i].isim,’ ortalaması ‘,ortalama:0:2);
end;
end;
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share