Pascal Örnekleri 16 ( Procedure kullanmak)

PROCEDURE

Faktöriyel

uses crt;
var
sonuc,i:integer;
fakr,fakn,faknr,n,r:integer;procedure kombi(sayi1,sayi2:integer);
begin
fakr:=1; fakn:=1; faknr:=1;
for i:=1 to sayi1 do
begin
fakn:=fakn*i;
if (i<=(sayi1-sayi2)) then faknr:=faknr*i;
if (i<=sayi2) then fakr:=fakr*i; sonuc:=fakn div faknr*fakr;end;
end;
begin clrscr;
write(‘1. Sayı gir:’); readln(n);
write(‘2. Sayı gir:’); readln(r);
kombi(n,r);
writeln(‘Faktöriyel =>’,sonuc);
readln;
end.

Kombinasyon

uses crt;
var
n,r,nr,i,j,sonuc:integer;
procedure kombinasyon(a,b:integer);
begin
n:=1;
r:=1;
nr:=1;

for i:=1 to a do
begin
n:=n*i;
if (i<=(a-b)) then nr:=nr*i;
if (i<=b) then r:=r*i;
sonuc:=(n div (nr*r));
end;
end;
begin
clrscr;
for i:=0 to 5 do begin
for j:=0 to i do
begin
kombinasyon(i,j);
write(sonuc:5);
end;
writeln(‘ ‘);
end;
readln;
end.

1. dik kenar ve 2. dik kenarı girilen bir üçgenin hipotenüsünü bulan program.

uses crt;
var
x,y:integer;
z:real;
function pisagor(a,b:integer):real;
begin
pisagor:=sqrt(a*a+b*b);
end;
begin     clrscr;
write(‘Birinci dik kenar = ‘);readln(x);
write(‘İkinci dik kenar = ‘);readln(y);
z:=pisagor(x,y);
write(‘Hipotenüs = ‘,z:0:2);
readln;
end.

Procedure ile yapılmış menü ile seçime göre 4 işlem yapan program.

uses crt;
var
a,b,toplam,sec:integer;
procedure topla(sayi1,sayi2:integer); begin
toplam:=sayi1+sayi2; end;
procedure cikarma(sayi1,sayi2:integer); begin
toplam:=sayi1-sayi2; end;
procedure carpma(sayi1,sayi2:integer); begin
toplam:=sayi1*sayi2; end;
procedure bolme(sayi1,sayi2:integer); begin
toplam:=sayi1 div sayi2;
end;
begin
writeln(‘MENÜ’);
writeln(‘Toplama işlemi için 1 e basınız’);
writeln(‘Çıkarma işlemi için 2 e basınız’);
writeln(‘Çarpma işlemi için 3 e basınız’);
writeln(‘Bölme işlemi için 4 e basınız’);
writeln(‘Seçiminizi yapınız’); readln(sec);

writeln(‘1. Sayıyı giriniz:’); readln(a);
writeln(‘2. Sayıyı giriniz:’); readln(b);
topla(a,b);
if (sec=1) then begin writeln(toplam);
writeln(‘Sonuç toplam:’,a+b); end;
if (sec=2) then begin writeln(toplam);
writeln(‘Sonuç çıkarma:’,a-b); end;
if (sec=3) then begin writeln(toplam);
writeln(‘Sonuç çarpma:’,a*b); end;
if (sec=4) then begin writeln(toplam);
writeln(‘Sonuç bölme:’,a/b); end;
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share