Sayısal Loto [Delphi]

Bu program da amaç: 1-49 arasında 6 farklı rakamlar belirtilen çekiliş dizisinde tutulmaktadır. Girilen kolon sayısına göre bilgisayar rasgele 1 -49 arasında 6 farklı rakamlar oynamaktadır. Bu oynanan kolonları çeklişle karşılaştırmaktır.

[Ekran Çıktısı]

Sayısal Loto [Delphi]


[Kod Kısmı]

 

Unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
ListBox1: TListBox;
Edit2: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
Timer1: TTimer;
SpeedButton1: TSpeedButton;
SpeedButton2: TSpeedButton;
Timer2: TTimer;
Label15: TLabel;
Label16: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure Label15Click(Sender: TObject);
procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
a:array[1..6] of integer;//Çekiliş dizisi
b:array[1..6] of integer;//Kolonlar dizisi
sayac,seffaf:integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AlphaBlend:=true;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
seffaf:=seffaf+5;
AlphaBlendValue:=seffaf;
if seffaf=255 then
timer1.Enabled:=false;
end;
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var
i,j,deger:integer;
begin
randomize;//Bilgisayar, program açıldığında aynı rakamları ele almasın diye.
a[1]:=random(49)+1;//Çekiliş dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakam atanıyor.
a[2]:=random(49)+1;
a[3]:=random(49)+1;
a[4]:=random(49)+1;
a[5]:=random(49)+1;
a[6]:=random(49)+1;
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if a[i]=a[j] then a[i]:=a[i]+1;//Eğer bilgisayar rasgele aynı rakamlar tutar ise o rakamı bir arttır.
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if a[i]>a[j] then//Sıralama algoritması.
begin
deger:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=deger;
end;
edit1.Text:=inttostr(a[1])+’ ‘+inttostr(a[2])+’ ‘+inttostr(a[3])+’ ‘+inttostr(a[4])+’ ‘+inttostr(a[5])+’ ‘+inttostr(a[6]);//Çekiliş rakamları edit bileşenine yazdırılıyor.
end;
procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
var
i,j,deger,k:integer;
begin
listbox1.Clear;//Önceden yazdırılan kolonlar bir daha listbox’da görünmesin.
label9.Caption:=’0′;
label10.Caption:=’0′;
label11.Caption:=’0′;
label12.Caption:=’0′;
label13.Caption:=’0′;
label14.Caption:=’0′;
for k:=1 to strtoint(edit2.text) do//Belirtilen kolon sayısına göre dön.
begin
ListBox1.Refresh;//Listbox’ı yenile, gözle görmemizi sağlar.
label9.Refresh;
label10.Refresh;
label11.Refresh;
label12.Refresh;
label13.Refresh;
label14.Refresh;
randomize;
b[1]:=random(49)+1;//Kolonlar dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakamlar atanıyor.
b[2]:=random(49)+1;
b[3]:=random(49)+1;
b[4]:=random(49)+1;
b[5]:=random(49)+1;
b[6]:=random(49)+1;
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if b[i]=b[j] then b[i]:=b[i]+1;//Kolondaki sayılardan biri eşit ise bir arttır.
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if b[i]>b[j] then//Sıralama algoritması.
begin
deger:=b[i];
b[i]:=b[j];
b[j]:=deger;
end;
for i:=1 to 6 do
for j:=1 to 6 do
if a[i]=b[j] then sayac:=sayac+1;//Çekiliş rakamları Kolonlar rakamlarından birine eşit ise sayacımızı bir arttır.
if sayac=1 then begin label9.Caption:=inttostr(strtoint(label9.Caption)+1); sayac:=0; end;//Eğer sayaç bir ise o kolonda bir tutturmuştur.
if sayac=2 then begin label10.Caption:=inttostr(strtoint(label10.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=3 then begin label11.Caption:=inttostr(strtoint(label11.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=4 then begin label12.Caption:=inttostr(strtoint(label12.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=5 then begin label13.Caption:=inttostr(strtoint(label13.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=6 then begin label14.Caption:=inttostr(strtoint(label14.Caption)+1); sayac:=0; end;
ListBox1.Items.Add(inttostr(k)+’ – ‘+inttostr(b[1])+’ ‘+inttostr(b[2])+’ ‘+inttostr(b[3])+’ ‘+inttostr(b[4])+’ ‘+inttostr(b[5])+’ ‘+inttostr(b[6]));//Kolonlarımız listbox bileşinine yazdırılıyor.
end;
end;
//Alt satırda bulunan kod kısımları tamamen görselliğe dayalıdır.
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
seffaf:=seffaf-5;
AlphaBlendValue:=seffaf;
if seffaf=0 then
begin
timer1.Enabled:=false;
halt;
end;
end;
procedure TForm1.Label15Click(Sender: TObject);
begin
timer2.Enabled:=true;
end;
procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
label15.Font.Color:=clred;
end;
procedure TForm1.Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
label15.Font.Color:=$006C6CFF;
end;
procedure TForm1.Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
label15.Font.Color:=$000000B0;
end;
end.
Unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
ListBox1: TListBox;
Edit2: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
Timer1: TTimer;
SpeedButton1: TSpeedButton;
SpeedButton2: TSpeedButton;
Timer2: TTimer;
Label15: TLabel;
Label16: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure Label15Click(Sender: TObject);
procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var

Form1: TForm1;
a:array[1..6] of integer;//Çekiliş dizisi
b:array[1..6] of integer;//Kolonlar dizisi
sayac,seffaf:integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AlphaBlend:=true;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
seffaf:=seffaf+5;
AlphaBlendValue:=seffaf;
if seffaf=255 then
timer1.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var
i,j,deger:integer;
begin
randomize;//Bilgisayar, program açıldığında aynı rakamları ele almasın diye.
a[1]:=random(49)+1;//Çekiliş dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakam atanıyor.
a[2]:=random(49)+1;
a[3]:=random(49)+1;
a[4]:=random(49)+1;
a[5]:=random(49)+1;
a[6]:=random(49)+1;
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if a[i]=a[j] then a[i]:=a[i]+1;//Eğer bilgisayar rasgele aynı rakamlar tutar ise o rakamı bir arttır.
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if a[i]>a[j] then//Sıralama algoritması.
begin
deger:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=deger;
end;
edit1.Text:=inttostr(a[1])+’ ‘+inttostr(a[2])+’ ‘+inttostr(a[3])+’ ‘+inttostr(a[4])+’ ‘+inttostr(a[5])+’ ‘+inttostr(a[6]);//Çekiliş rakamları edit bileşenine yazdırılıyor.
end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
var
i,j,deger,k:integer;
begin
listbox1.Clear;//Önceden yazdırılan kolonlar bir daha listbox’da görünmesin.
label9.Caption:=’0′;
label10.Caption:=’0′;
label11.Caption:=’0′;
label12.Caption:=’0′;
label13.Caption:=’0′;
label14.Caption:=’0′;
for k:=1 to strtoint(edit2.text) do//Belirtilen kolon sayısına göre dön.
begin
ListBox1.Refresh;//Listbox’ı yenile, gözle görmemizi sağlar.
label9.Refresh;
label10.Refresh;
label11.Refresh;
label12.Refresh;
label13.Refresh;
label14.Refresh;
randomize;
b[1]:=random(49)+1;//Kolonlar dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakamlar atanıyor.
b[2]:=random(49)+1;
b[3]:=random(49)+1;
b[4]:=random(49)+1;
b[5]:=random(49)+1;
b[6]:=random(49)+1;
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if b[i]=b[j] then b[i]:=b[i]+1;//Kolondaki sayılardan biri eşit ise bir arttır.
for i:=1 to 6 do
for j:=i+1 to 6 do
if b[i]>b[j] then//Sıralama algoritması.
begin
deger:=b[i];
b[i]:=b[j];
b[j]:=deger;
end;
for i:=1 to 6 do
for j:=1 to 6 do
if a[i]=b[j] then sayac:=sayac+1;//Çekiliş rakamları Kolonlar rakamlarından birine eşit ise sayacımızı bir arttır.
if sayac=1 then begin label9.Caption:=inttostr(strtoint(label9.Caption)+1); sayac:=0; end;//Eğer sayaç bir ise o kolonda bir tutturmuştur.
if sayac=2 then begin label10.Caption:=inttostr(strtoint(label10.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=3 then begin label11.Caption:=inttostr(strtoint(label11.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=4 then begin label12.Caption:=inttostr(strtoint(label12.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=5 then begin label13.Caption:=inttostr(strtoint(label13.Caption)+1); sayac:=0; end;
if sayac=6 then begin label14.Caption:=inttostr(strtoint(label14.Caption)+1); sayac:=0; end;
ListBox1.Items.Add(inttostr(k)+’ – ‘+inttostr(b[1])+’ ‘+inttostr(b[2])+’ ‘+inttostr(b[3])+’ ‘+inttostr(b[4])+’ ‘+inttostr(b[5])+’ ‘+inttostr(b[6]));//Kolonlarımız listbox bileşinine yazdırılıyor.
end;
end;

//Alt satırda bulunan kod kısımları tamamen görselliğe dayalıdır.

procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
seffaf:=seffaf-5;
AlphaBlendValue:=seffaf;
if seffaf=0 then
begin
timer1.Enabled:=false;
halt;
end;
end;

procedure TForm1.Label15Click(Sender: TObject);
begin
timer2.Enabled:=true;
end;

procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
label15.Font.Color:=clred;
end;

procedure TForm1.Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
label15.Font.Color:=$006C6CFF;
end;

procedure TForm1.Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
label15.Font.Color:=$000000B0;
end;

end.

Yazar: ismail

ismail kar sitemizde 8 yazı eklemiş...

Share