Tek ve Çift Sayılar [Delphi]

Bu yazımızda belirtilen aralık arasındaki tek sayoları, çift sayıları ve bu sayıların toplamlarını bulan program anlatılmaktadır.

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
ListBox1: TListBox;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
ListBox2: TListBox;
ListBox3: TListBox;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
a,b,i,sayitop,ttop,ctop:integer;   //Değişkenler tanımlanıyor.
begin
listbox1.Clear;
listbox2.clear;
listbox3.clear;
a:=strtoint(edit1.text);
b:=strtoint(edit2.text);
For i:=a to b Do begin
If i mod 2=0 Then begin             //Eğer sayının 2ye bölümünden kalan 0 ise sayı çift sayıdır.  *x mod y      mod fonksiyonu x sayısının y ile bölümünden kalanı verir.
listbox1.items.add(inttostr(i));
listbox3.items.add(inttostr(i));
sayitop:=sayitop+i;
ctop:=ctop+i;
end
else if i mod 2=1 Then begin //Eğer sayının 2ye bölümünden kalan 1 ise sayı tek sayıdır.
listbox1.items.add(inttostr(i));
listbox2.items.add(inttostr(i));
sayitop:=sayitop+i;
ttop:=ttop+i;
end;
end;
label7.caption:=inttostr(sayitop);
label8.caption:=inttostr(ttop);
label9.caption:=inttostr(ctop);
end;

end.

[Ekran Çıktısı]

dahiweb-delphi-tek-cif-sayilar

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share