Türkçe Günleri İngilizceye Çevirme [Delphi]

Bu uygulamada türkçe günleri ingilizceye çevirme yöntemi anlatılmıştır..

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
RadioGroup1: TRadioGroup;
procedure RadioGroup1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
var
secim:byte;  {Değişken tanımlama yapılıyor..}
begin
secim:=radiogroup1.itemindex;     {İşaretlenen her Radio’ya karşılık gelen değer tanımlanan değişkene aktarılıyor..}
Case secim of
0:Showmessage(‘Pazartesi  >  Monday’);
1:Showmessage(‘Salı  >  Tuesday’);
2:Showmessage(‘Çarşamba  >  Wednesday’);
3:Showmessage(‘Perşembe  >  Thursday’);
4:Showmessage(‘Cuma  >  Friday’);

5:Showmessage(‘Cumartesi  >  Saturday’)
else
Showmessage(‘Pazar  >  Sunday’);
end;

{Case-of yapısıyla seçili günün ingilizce karşılığı uyarı penceresiyle görüntüleniyor..}

end;

end.

[Ekran Çıktısı]

dahiweb-turkinggunler

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share